Η έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου είναι ένα χρονοβόρο αλλά πολύ σημαντικό μέλημα κάθε μελισσοκόμου. Διαβάστε παρακάτω όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι μελισσοκόμοι για την έκδοση ή την ανανέωση μελισσοκομικού βιβλιαρίου.

Για την έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου.

Ο μελισσοκόμος προσέρχεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει μία Αίτηση – Δήλωση για να του χορηγηθεί Κωδικός Αριθμός. Για να του χορηγηθεί ο Κωδικός Αριθμός πρέπει να μαζέψει τα εξής δικαιολογητικά.

  1. Αίτηση-Δήλωση, εις διπλούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας
  2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλωμένων στην Αίτηση- ∆ήλωση στοιχείων (Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν δεν υπογράφεται ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας από τον αιτούντα).
  3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
  4. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης µελισσοσµηνών (τιμολόγια αγοράς).
  5. Βεβαίωση περί κατοχής µελισσοσµηνών, από Μελισσοκοµικό Σύλλογο ή από Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής µόνιµης κατοικίας. Εάν δεν υπάρχει κανένα από αυτά, τότε αυτό δηλώνεται από τον μελισσοκόμο στην προαναφερθείσα Δήλωση του Ν.1599/86.
Για ανανέωση μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
  • Τα 1,2 και 3 της προηγούμενης περίπτωσης. (Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση δηλώνεται και ο Κωδικός Αριθµός του παλαιού Μελισσοκοµικού Βιβλιαρίου).

Μετά την κατάθεση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών από την ΔΑΟΚ, χορηγείται στους μελισσοκόμους ο Κωδικός τους Aριθµός.

Επιτόπιος έλεγχος
  1. Ο μελισσοκόμος πυροσφραγίζει και υποβάλλει «Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Επιτόπιου Ελέγχου» για τη διαπίστωση σήµανσης των Κυψελών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του τόπου όπου βρίσκονται τα μελισσοσμήνη.
  2. Διενεργείται Επιτόπιος Έλεγχος.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά:

Α. Νέοι μελισσοκόμοι: Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήµανσης των κυψελών τους.

Β. Κάτοχοι παλαιών μελισσοκομικών βιβλιαρίων: Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήµανσης των κυψελών τους. Το παλαιό Μελισσοκομικό Βιβλιάριο θεωρείται ή κατατίθεται για έκδοση νέου στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής που είχε εκδοθεί.

Χορήγηση μελισσοκομικού βιβλιαρίου

Το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο χορηγείται αφού ολοκληρωθεί και ο επιτόπιος έλεγχος, από την αρμόδια ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15% & δείτε το VIDEO

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε eBOOK

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το eBook με συμβουλές και λύσεις για τη μελισσοκομία!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Μπείτε στη λίστα μας για Ενημερώσεις!

Εγγραφείτε στη λίστα μας για ενημερώσεις και νέα προϊόντα της εταιρίας μας.

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!